<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=dRY3l1aIF5y3fn" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />
 • wszlanta@poczta.onet.pl
 • 48 502 613 406

Statut

Gorlice, 10.05.2016 r.

STATUT
Łemkowskiej Fundacji Oświatowej
imienia Jana Krynickiego

§ 1.

Łemkowska Fundacja Oświatowa imienia Jana Krynickiego, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Jana Krynickiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat nr 41A dnia 08. września 2004 roku za repertorium A nr 4442/2004 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gorlice. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również działać na obszarze innych państw, jeśli ich prawo na to zezwala. Fundacja może ustanawiać, w razie potrzeby, swoje oddziały w kraju i przedstawicielstwa za granicą.

§ 3.

Celem Fundacji jest podtrzymywanie i rozwój tożsamości łemkowskiej przez wyrównywanie szans edukacyjnych niezamożnej młodzieży łemkowskiej, iden-tyfikującej się z pochodzeniem swych przodków i zachowującej ojczyste kulturę, obrządek religijny i język ukraiński z jego łemkowskim dialektem.

Fundacja swoje cele realizuje w szczególności przez:

 • organizowanie edukacji uzupełniającej,
 • przyznawanie stypendiów,
 • pomoc w zakwaterowaniu w miejscu nauki,
 • tworzenie księgozbiorów i wspieranie wydawnictw,
 • prowadzenie prac badawczych,
 • dofinansowywanie kosztów działalności rodzimych dziecięco-młodzieżowych zespołów śpiewu, muzyki i tańca.

Reguły przyznawania pomocy określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.

§ 4.

1. Majątkiem Fundacji w chwili jej ustanowienia jest kwota 20.000,- PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) wniesiona przez Fundatora zgodnie z oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji. Majątek Fundacji zwiększa się o różnicę między wszelkimi dochodami Fundacji, a kosztami jej działalności, pomniejszonymi o należne podatki i inne ustawowe obciążenia.

2. Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. środki finansowe i rzeczowe przekazywane przez Fundatora niezależnie od kwoty wymienionej w § 4. ust. 1. Statutu,
 2. przychody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, pomniejszone o koszty tej działalności i podatki,
 3. spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,
 4. wpływy z innych źródeł, zwłaszcza z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych i papierów wartościowych,
 5. inne dochody zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Składniki majątku pochodzące ze źródeł określonych powyżej mogą zostać użyte we wszelkich formach działalności Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowią inaczej.

Dochody ze zbiórek, kwest i imprez publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je uzyskano.

W funkcjonowaniu Fundacji zabrania się:

 • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po­krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
 • b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby następować bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 5.

Organami Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji jest organem kontrolnym Zarządu Fundacji. Rada składa się z 5 do 9 członków powołanych przez Fundatora spośród przedstawicieli oświaty, kultury i nauki oraz ofiarodawców, którzy oddali do dyspozycji Fundacji środki większej wartości lub innych osób. Osoby, które przekazały na rzecz Fundacji minimum 10 tysięcy PLN otrzymują status donatora i mogą wejść - za ich zgodą - do Rady Fundacji.
Członkami Rady Fundacji nie mogą być członkowie Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą też być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Na pierwszym posiedzeniu w kadencji Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją wobec Zarządu.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady. Członkowie Rady Fundacji mają prawo zgłaszania wniosków, które Rada rozpatruje na posiedzeniu i przedstawia Zarządowi.
Rada Fundacji rozpoznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa sprawy o charakterze ogólnym, mające zasadnicze znaczenie dla działalności Fundacji. Rada Fundacji podejmuje uchwały w rozpatrywanych sprawach.

§ 6.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób, w tym prezesa. Prezesem Zarządu Fundacji jest osoba wskazana przez Fundatora. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora na wniosek prezesa Zarządu. Prezesem Zarządu ani członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. ustalenie planów działalności Fundacji oraz ich realizacja,
 2. ustalanie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej Fundacji,
 3. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości zatrudnienia,
 4. ustalanie szczegółowych zasad organizowania działalności gospodarczej Fundacji.

Zarząd prowadzi listę (donatorów) ofiarodawców tj. osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych, które dokonały wpłaty lub przekazały środki rzeczowe na rzecz fundacji.
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku. Dla ważności posiedzenia niezbędne jest zawiadomienie o miejscu, terminie i przedmiocie obrad wszystkich oraz obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Prezes obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie Ministra nadzorującego Fundację oraz na wniosek każdego z członków Zarządu, złożony mu na piśmie i wskazujący sprawy wnoszone pod obrady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
Do obowiązków Prezesa Zarządu należy zapewnienie administracyjnej oraz technicznej obsługi działalności Fundacji oraz wykonywanie uchwał Zarządu. Prezes Zarządu - w stosunku do pracowników Fundacji – jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu z jednym z pozostałych członków Zarządu.

§ 7.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.
Działalność gospodarcza jest prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady gospodarcze Fundacji.
Działalność gospodarcza Fundacji może polegać także na uczestnictwie w spółce, spółdzielni, lub wspólnym przedsięwzięciu. We władzach spółki lub spółdzielni Fundacja reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu.
Dochód z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy przeznacza się na realizację celów statutowych. O przeznaczeniu dochodu rozstrzyga Zarząd.
Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację zarządza Prezes Zarządu. Projekty zakresu przedmiotowego oraz szczegółowe zasady ekonomiczno-finansowe i organizacyjne działalności opiniuje Rada Fundacji a uchwala Zarząd Fundacji.

§ 8.

Fundator ustanawia notarialnie – na wypadek śmierci lub braku możliwości działania – pełniącą obowiązki Fundatora Radę Nadzorczą składającą się z przedstawicieli wskazanych przez: Zjednoczenie Łemków, przewodniczącego Rady Fundacji, Cerkiew Grecko-katolicką i nauczycieli języka ukraińskiego z Łemkowszczyzny – po jednej osobie.
Dla zmiany Statutu Fundacji wymagane jest oświadczenie woli Fundatora lub Rady Nadzorczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji.
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach braku możliwości dalszego działania z powodu braku środków. Uchwałę o likwidacji podejmuje Zarząd. Majątek Fundacji, w przypadku likwidacji, zostanie przeznaczony na cel zgodny z celami Fundacji, określony przez Zarząd. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Gorlice, 10 maja 2016 r.

Fundator: Jan Krynicki

Statut pdf

Pobierz dokument w formacie pdf

Pobierz Statut Fundacji (PDF - 207 KB)